Privacy Reglement

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Sabine van
Paassen, handelend onder de naam Lumen advocaat en mediator als eenmanszaak.
Als advocaat en mediator is het mijn taak en plicht er voor te zorgen dat persoonlijke informatie die
ik van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.
Ik ga zorgvuldig met je gegevens om. Met deze privacy verklaring voer ik de in de AVG
neergelegde informatieplicht uit aan jou als betrokkene van wie ik de persoonsgegevens verwerk.
Heb je vragen over deze privacy en de bescherming van je persoonsgegevens? Je kunt mij hierover
bellen of mailen:

0640978302

Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van je gegevens

Het leveren van diensten
Ik verwerk persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, mijn dienstverlening te kunnen
verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Soms schakel ik een
derde partij in. Als betrokkene maak je zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor
persoonsgegevens achter te laten. Dit geldt ook voor het contactformulier op mijn site.

Doelen
Ik verwerk de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
• Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het
voeren van (gerechtelijke) procedures.
• Het innen van declaraties.
• Advisering, bemiddeling en verwijzing.
• Voldoen aan mijn juridische en wettelijke verplichtingen.
• Marketing- en communicatie activiteiten.

Verzamelde informatie
Ik verwerk je naam en contactgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door jou als
betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen,
door derde partijen aan mij kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare
bronnen bekend zijn geworden. Bij zakelijke klanten zal ik het KvK-nummer controleren.

Grondslagen
Ik verwerk de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Derden
Ik deel je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan
waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een
deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van
mij, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van je persoonsgegevens in verband met
(gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan ik persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of
een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting
bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van mij je persoonsgegevens verwerkt, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor deze derde partij ook gehouden is tot naleving van de
AVG. Door mij ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten
aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor
de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere
derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan nodig voor de hierboven
genoemde doelen van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering en gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens mailen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, heb ik wel een kopie van
je identiteitsbewijs nodig bij je mail. Het beste kun je in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar maken. Dit ter bescherming van je privacy. Ik
reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ik aan je verzoek geen uitvoering kan geven.
Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht voor mij als advocaat en wettelijke
bewaartermijnen.
Ik wijs je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen wil je mogelijk een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Je
kan mij in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Ik zal voldoen aan een
dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je
gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het
oorspronkelijke doel.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Mijn website is beveiligd zodat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij
het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan rechtstreeks contact met mij op.

Social media buttons en blog

Op mijn website kan ik knoppen toevoegen (ook wel buttons genaamd) en/of links opnemen om
webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden,
zoals Twitter, Linkedin of Instagram. Ik houd geen toezicht op en ben niet verantwoordelijk voor de
verwerking van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is
dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam
eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.


Omdat ik graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat de website geoptimaliseerd
kan worden, gebruik ik Google Analytics. De informatie die hiermee wordt verkregen, analyseert Google.

De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Ik kan je niet persoonlijk herleiden.
Ik gaf en geef Google geen toestemming de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield
principles.

Versiebeheer van deze Privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen waarna ik de gewijzigde versie
openbaar zal maken op deze website. De versie geldt die op mijn site staat.
Dit privacyreglement is bijgewerkt in januari 2020.

Bel