Ouderschapsplan

Je kunt in een ouderschapsplan alles heel summier, maar ook heel uitgebreid regelen. Zoals jullie het willen. Maar als jullie uit elkaar gaan met kinderen, dan moeten de volgende onderwerpen er volgens de wet (artikel 815 RV) minimaal in staan:

3.1 Hoe jullie de zorgtaken en de opvoeding gaan vormgeven (zoals de omgangsregeling of co-ouderschap, vakanties, verjaardagen, sport, Moeder- en Vaderdag, feestdagen, slaaptijden, etc.
3.2. Hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen (denk hierbij aan bijvoorbeeld verhuizingen, nieuwe relaties, gedragsveranderingen bij de kinderen, etc.
3.3. Hoe jullie met elkaar gaan overleggen over deze belangrijke onderwerpen (zoals schoolkeuze en medische zorg).
3.4. Wat de afspraken zijn over de kinderalimentatie (officieel heet dit de kosten van de verzorging en opvoeding). Dus wie betaalt wat en hoe lang en wanneer.
3.5  In hoeverre de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van de afspraken in het ouderschapsplan (dat hangt natuurlijk ook af van de leeftijd van de kinderen).

Hieronder staat een minimaal ouderschapsplan, waarin deze wettelijke kaders zijn opgenomen. Ik probeer kosteloos mijn kennis te delen, maar je kunt hieraan geen rechten of plichten ontlenen, zie ook mijn disclaimer.

Uitgebreid ouderschapsplan

Als je nauwkeuriger alles wilt regelen om toekomstige problemen te voorkomen, dan kun je ook de vakanties hierin opnemen, de zorgverdeling door de week, de feestdagen etc.

Ik behandel echter geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

Als je meer wilt weten over kinderalimentatie, dan staat dat in dit artikel.

Ten slotte heb ik een artikel geschreven met een uitleg over co-ouderschap en fiscale voordelen, daarover kun je hier verder lezen.

VOORBEELD KORT OUDERSCHAPSPLAN

De ondergetekenden zijn:

……….. NAAM, geboren op …………DATUM te …….…..PLAATS, aan de ………..STRAAT, hierna te noemen “vader” en

…………NAAM, geboren op …………DATUM te …………PLAATS, aan de ………..STRAAT, hierna te noemen “moeder”

tezamen te noemen “de ouders”.

In aanmerking nemende dat:

De ouders met elkaar zijn getrouwd op (….. datum en plaats).

Dat uit dit huwelijk de volgende minderjarige kinderen (kind) zijn/is geboren, te weten:

NAAM, geboren op ……  DATUM  te  PLAATS

NAAM, geboren op ……  DATUM  te  PLAATS

NAAM, geboren op ……  DATUM  te  PLAATS

Hierna te noemen: het “kind/de kinderen”.

De ouders zijn vanwege het huwelijk van rechtswege gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. (bij samenwoning: de vader heeft het ouderlijk gezag erkend op ….. DATUM te ….. PLAATS)

De ouders hebben overlegd over en overeenstemming bereikt hoe zij na de echtscheiding hun zorgtaken zullen uitvoeren, hoe zij elkaar op de hoogte houden van (dagelijkse) ontwikkelingen en hoeveel en hoe zij de kinderalimentatie zullen betalen. Volgens hun wettelijke plicht (conform artikel 1:247a BW)  hebben zij deze afspraken in dit zorgplan opgenomen.

Vader en moeder hebben bovengenoemd kind/bovengenoemde kinderen betrokken bij het opstellen van dit ouderschapsplan. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de leeftijd van het kind/de kinderen.

De ouders verklaren het volgende te hebben afgesproken:

Het doel van beide ouders is om de gevolgen van de echtscheiding zoveel mogelijk te beperken voor de kinderen (het kind). Dit uit zichzelf in het feit dat de opvoeding ook na de scheiding door beide ouders zal worden gerealiseerd, evenals de daadwerkelijke verzorging. De hieronder opgenomen afspraken zijn handvatten waaraan beide ouders zich zullen houden. Mochten er onverhoopt in de toekomst toch onduidelijkheden ontstaan of situaties die niet in dit ouderschapsplan zijn vastgelegd, dan zullen de ouders op een rustige en respectvolle manier met elkaar overleggen. Mocht het nodig zijn en de communicatie stagneert of zelfs escaleert, dan zullen zij eerst proberen om met behulp van een mediator een gezamenlijke oplossing te bereiken. Pas indien dit niet het gewenste resultaat heeft bereikt, zullen zij zich tot een advocaat wenden.

De ouders realiseren zich bovendien dat de zorgtaken voor de kinderen verandert met de leeftijd en zij zullen ook luisteren naar de wensen van de kinderen (het kind) en zondig hierover in overleg treden met de andere ouder om een gezamenlijke aanpak vast te stellen.

De ouders zullen het contact tussen de kinderen (het kind) en de andere ouder blijven stimuleren.

Artikel 1: Hoofdverblijf kind/kinderen

Het kind/de kinderen is/zijn ingeschreven bij vader/moeder en heeft/hebben hier de hoofdverblijfplaats.

Artikel 2: De omgang

De ouders hebben de volgende afspraken gemaakt over de zorg en omgang:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Artikel 3: Kinderalimentatie

  • Met ingang van DATUM betaalt vader/moeder aan vader/moeder een bedrag in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind/de kinderen ad. € … per kind per maand telkens bij vooruitbetaling te voldoen.
  • Deze kinderalimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 20…
Artikel 4:  Informatie over belangrijke zaken
  • De ouders zullen elkaar over en weer informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind/de kinderen.
  • Hiertoe zullen zij iedere week/2weken/maand/2 maanden/kwartaal/half jaar….. buiten de aanwezigheid van het kind/de kinderen mondeling/schriftelijk/per e-mail/telefonisch in contact treden met elkaar.

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Handtekening vader                                                                         Handtekening moeder

………………………                                                                                 ………………………

Datum:………………                                                                             Datum:………………

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel