Langdurig zorgverlof

Wat is eigenlijk langdurig zorgverlof?

In het vorige artikel heb ik uitgelegd wat kortdurend zorgverlof is en wanneer je hierop een beroep kunt doen. Als je dit nog wilt lezen, druk op deze LINK. Een andere manier om nog langer verlof op te nemen is ouderschapsverlof. Je kunt alles hierover lezen in dit artikel.

Naast kortdurend zorgverlof, bestaat ook – je raadt het al – langdurig zorgverlof. En dat ga ik nu uitleggen. Er is een grote overlap tussen beide regelingen, omdat het beiden om dierbare zieken gaat en waarvoor jij moet zorgen.

In de wet (Wet Arbeid en Zorg) staan een aantal situaties, waarin jij als werknemer wel gewoon recht hebt op loon, terwijl je niet werkt. Dit heet officieel het calamiteitenverlof. Hieronder vallen beide verloven. Het komt er eigenlijk op neer dat het om een bijzondere situatie gaat, waarin jij verlof opneemt, zonder dat je dit vakantiedagen of salaris kost. Maar voor welke situaties geldt dit eigenlijk? En heb je hierop automatisch recht of moet je hiervoor nog iets bijzonders doen?

1         Minimum

Om te beginnen, leg ik uit wat in de wet staat. Dit zijn minimum bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken in een arbeidsovereenkomst. Dus als er toch slechtere regeling in je arbeidscontract of secundaire arbeidsvoorwaarden zou staan, dan geldt toch gewoon de wet. De wet is een minimumregeling, dus je werkgever mag je uiteraard wel meer of langer betalen. Het is maar dat je het weet.

Afwijking in CAO mag

Mag dan nooit van de wet worden afgeweken in je nadeel? Jawel, in de CAO mag een andere en zelfs slechtere regeling staan. Dus kijk altijd eerst of er bij jou een CAO van toepassing is en wat hierin staat. Als je vragen hierover hebt, bel me dan gerust op. Dan denk ik met je mee.

2         Langdurig zorgverlof

Je hebt recht op langdurig zorgverlof als iemand die je dierbaar is ziek is of hulpbehoevend en jij die persoon wilt verzorgen.

3         Welke personen mag je verzorgen onder deze regeling?

Het gaat om je (gehuwde of ongehuwde) partner met wie je samenwoont, je eigen kind, een inwonend stiefkind, een pleegkind, je ouders, je broer of zus, maar ook mensen in de vriendensfeer, mits je hiermee een persoonlijke band (vriendschap) hebt. Dus als je in een studentenhuis woont en daarnaast een baan hebt, dan valt een andere medestudent niet hieronder als hij toevallig bij jou in huis woont. Maar als het een goede vriend(in) is, dan valt zij/hij wel hieronder. Ook een au pair valt niet onder deze regeling omdat je daarmee geen vriendschapsband hebt.

4         Wanneer wordt iemand, bijvoorbeeld je vader, als hulpbehoevend gezien?

Als je vader niet zelfstandig kan functioneren en de gebruikelijke professionele hulp onvoldoende is. Dus als hij dementerend is of moeilijk kan lopen, of moet re-integreren na een ziekte of operatie, dan wordt hij als hulpbehoevend gezien.

5         Levensbedreigende ziekte

Ook als je dierbare een levensbedreigende ziekte heeft, dan mag je langdurig zorgverlof opnemen. In dit geval wordt niet gekeken of de hulp noodzakelijk is. Dus zelfs als je dierbare alle nodige hulp ontvangt (bijvoorbeeld in een zorginstelling of door middel van thuisverzorging), mag jij gewoon langdurig zorgverlof opnemen.

Er is sprake van een levensbedreigende ziekte als de gezondheid zo slecht is, dat de te verwachten levensduur kort is.

6         Hoelang duurt het maximaal?

Per jaar (12 maanden) mag je maximaal 6x de werktijd per week opnemen. Dus als je 40 uur per week werkt, mag je 6 weken per jaar zorgverlof opnemen. En de eerste dag start op de eerste dag dat je verlof opneemt, het gaat dus niet om een kalenderjaar. En als je het jaar ervoor geen langdurig zorgverlof hebt opgenomen, kun je deze dagen niet sparen om later alsnog op te nemen.

7         Krijg ik wel mijn loon doorbetaald?

Nee, je krijgt je loon niet doorbetaald.

8         Kost mij dit vakantiedagen?

Nee, in principe kost je dit geen vakantiedagen. Je bouwt juist wel vakantiedagen op tijdens je verlof. Maar in je CAO kan hiervan worden afgeweken, dus zou dit je vakantiedagen kunnen kosten. Je houdt altijd recht op je minimumaantal vakantiedagen (20 per jaar bij een fulltime dienstverband). Als het wel vakantiedagen zou kosten, dan wordt je loon natuurlijk wel doorbetaald tijdens je vakantie.

9         Hoe moet je het aanvragen?

Als je het langdurig zorgverlof wilt aanvragen, dan moet je dat minimaal 2 weken van tevoren doen. Je moet hierbij je werkgever informeren:

9.1        Wie je wilt verzorgen
9.2        Waarom je dat doet
9.3        Wanneer je hiermee begint en
9.4        Hoelang en
9.5        Of je het wilt spreiden of in 1x opneemt (bijvoorbeeld iedere vrijdag, of 3 weken achter elkaar). Als je alleen de vrijdag verlof opneemt en de rest van de dagen gewoon werkt, dan heb je natuurlijk ook recht op je salaris tijdens de werkdagen.

Je werkgever mag jou om bewijs van deze punten vragen (zoals een doktersverklaring).

10      Mag een werkgever dit weigeren?

Als je aan alle voorwaarden voldoet en dus recht hebt op langdurig zorgverlof, dan mag de werkgever het alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

Wat betekent dit? Als het zo extreem belangrijk is en zulke serieuze gevolgen heeft als jij afwezig ben, en dit kan niet door collega’s worden opgevangen, alleen dan zou het belang van de werkgever groter kunnen zijn dan jouw belang. En zou het geweigerd mogen worden. Maar dit zal zich vrijwel nooit voordoen, juist om te voorkomen dat het recht op zorgverlof via de achteringang alsnog wordt beperkt.

Als hij dit toch zou willen weigeren, dan moet de werkgever dat:
10.1    Schriftelijk doen
10.2    Binnen een week nadat jij hierom verzocht hebt en
10.3    Hij moet aangeven waarom hij dit weigert.

Als hij dit niet doet, dan heb je gewoon toestemming gekregen.

11      Wanneer eindigt het langdurig zorgverlof?

Als de maximale verlofperiode voorbij is. Het kan ook eerder stoppen, namelijk als je liefhebbende niet meer levensbedreigend ziek is of als hij/zij is overleden.

Als je zelf ziek zou zijn, dan vertel ik in dit artikel welke rechten en plichten je dan hebt. In dit artikel leg ik uit hoe het zit met je loon en vakantiedagen als je ziek bent.

Heb je nog andere vragen, laat het me dan weten. Ik zal met je meedenken en neem ze dan hierin op. Mijn contactgegevens staan onder aan mijn website. Ik ben Sabine van Paassen, een arbeidsrecht advocaat en een arbeidsmediator en scheidingsmediator. Ik probeer zoveel mogelijk vragen die ik in mijn praktijk krijg uit te leggen in mijn artikelen. Zodat jij weet wat je rechten en plichten zijn.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel