Kantoorklachtenregeling

(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
Kantoorklachtenregeling Lumen Advocaat en Mediator

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
  de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
  van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de
  declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
  Lumen Advocaat en Mediator en de cliënt.
 2. mr. Sabine van Paassen van Lumen Advocaat en Mediator draagt zorg voor klachtafhandeling
  conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
 2. een constructieve wijze af te handelen;het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
  van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en
  dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Lumen Advocaat en Mediator heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke
  onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden
  voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit in de opdrachtbevestiging
  kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
  opgelost, kunnen door de klager worden voorgelegd aan Rechtbank Utrecht.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
  mr. Sabine van Paassen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een
  toelichting te geven op de klacht.
 3. Zij tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of
  doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
  vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de
  gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr. Sabine van Paassen (als klachtenfunctionaris en als degene over wie is geklaagd) het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. mr. Sabine van Paassen (als klachtenfunctionaris en als degene over wie is geklaagd) neemt bij de
  klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
  en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt minimaal 1 keer per jaar verslag uit over de afhandeling van de
  klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van
  procedures.
Bel