Disclaimer

Tegenwoordig is het helaas toch nodig om een disclaimer te maken. Dus hier komt mijn disclaimer voor mijn artikelen.

Juridische artikelen

Ik geloof in het delen van informatie en kennis en heb de informatie op mijn website met zorg opgesteld. Om de informatie zo leesbaar mogelijk te maken, vereenvoudig ik de wet en de uitspraken in mijn uitleg. Ook geef ik veel links naar externe websites, zodat jij gemakkelijk de bron en nog meer informatie kunt vinden. Maar ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van mijn site of deze andere websites waarnaar ik verwijs. Je kunt dan ook geen rechten hieraan ontlenen. Ik ben niet schadeplichtig als iets niet zou kloppen. Als je denkt dat iets niet klopt, neem dan vooral contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan mijn website en in mijn contactpagina.

Op de hele inhoud van mijn webpagina’s, de artikelen in mijn databank en op mijn illustraties en logo rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan iets van mijn site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan nadat je voorafgaand schriftelijk toestemming van mij hebt gekregen. Je mag de informatie op deze website wel printen en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Je mag mijn site of mijn artikelen re-posten of linken. Maar alleen indien je aangeeft dat het afkomstig is van mijn Lumen website onder vermelding van de Lumen naam en mijn websiteadres (www.lumenadvocaatmediator.nl) en zolang dit de goede naam van Lumen advocaat en mediator niet aantast of bespot.

Het is mijn website en het staat mij vrij om zonder nadere aankondiging alles hierop aan te passen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de inhoud van de site, algemene voorwaarden, de prijs, de vormgeving, illustraties, deze disclaimer of de inhoud van mijn artikelen). Ik raad je dan ook aan om geregeld te kijken of mijn informatie is gewijzigd. De meest recente informatie op mijn site is van toepassing.  

Verhalen

Ook voor mijn verhalen, blijkt het helaas nodig te zijn om hier een disclaimer voor te maken. Mijn verhalen kunnen (vaag) gebaseerd zijn op zaken uit mijn praktijk, maar zijn grotendeels overdreven, aangedikt of verzonnen verhalen. Het is vooral niet mijn bedoeling om een correcte, complete en waarheidsgetrouwe weergave te doen van (onder andere, maar niet beperkt tot) feiten, karakters, namen, gesprekken, conclusies, resultaten, plaatsen, interpretaties, chronologie, tijden, conflicten, financiële belangen, geslacht, oplossingen, moraal, opdrachtgevers, wederpartijen of herinneringen, want fictie is volgens mij nu eenmaal interessanter en beter leesbaar dan de realiteit.

Mijn verhalen zijn het resultaat van mijn creatieve vrijheid, ik laat mijn fantasie erop los en ik wil niemand hiermee krenken of voor zijn hoofd stoten. Niemand persoonlijk, en ook geen bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen, geslachten, godsdiensten, etc. Maar ieder goed verhaal heeft een slechterik en een held, dus ook in mijn verhalen. Als jij als lezer jezelf denkt te herkennen in een (of meerdere) van mijn verhalen (en/of feiten, karakters, namen, gesprekken, conclusies, resultaten, plaatsen, interpretaties, chronologie, tijden, geslacht, conflicten, financiële belangen, oplossingen, moraal, opdrachtgevers, wederpartijen of herinneringen), dan kan ik je bij deze geruststellen: het gaat echt niet over jou. Mochten er al enige overeenkomst zijn, dan is dit echt absoluut toeval.

English

DISCLAIMER

I believe in sharing information and knowledge and have carefully written down the information on my website. To make the information as readable as possible, I simplify the Dutch law and the rulings in my examples. I also provide many links to external websites, so that you can easily find the source and even more information. But I am not liable or responsible for the accuracy or completeness of the content of my site, any of my articles, or to any other websites to whom I link.

You can therefore not derive any rights from this. I am not liable if something should be inaccurate or wrong. If you think something is wrong, please do not hesitate to contact me. My details are at the bottom of my website and in my contact page.

The entire content of my web pages, the articles in my database and my illustrations and logo are subject to my copyright. It is not permitted to copy, download or in any way publish, distribute, reproduce, store in an automated database or publish anything from my site in any form or manner, whether it’s in a electronical way, mechanical way, by photocopying, recording or any other way. This is only allowed after you have received prior written permission from me. You may print and/or download the information on this website for your own personal use.

You may repost or link to my site or my articles. But only if you mention my Lumen website, stating the Lumen name and my website address (www.lumenadvocaatmediator.nl) and as long as this does not affect or ridicule the good name of Lumen lawyer and mediator.

It is my website and I am free to change everything on it without further notice (such as, but not limited to, the content of the site, terms and conditions, the price, the design, illustrations, this disclaimer or the content of my articles). I therefore advise you to regularly check whether my information has changed. The most recent information on my site applies.

Stories

The disclaimer also applies for my stories. My stories may be (vaguely) based on things from my own law and mediation practice, but are extremely exaggerated or fabricated stories. It is not my intention to present an accurate, complete and truthful representation of (including but not limited to) facts, characters, names, conversations, conclusions, results, places, interpretations, chronology, times, conflicts, financial interests , gender, solutions, morality, clients, counterparties or memories, because in my opinion fiction is simply more interesting and easier to read than reality.

My stories are the result of my own creative freedom, I let my imagination run wild and I don’t want to offend anyone. Not personally, nor population groups, age groups, gender, religions, etc. But every good story has a villain and a hero, so this is also true in my stories. If you think you recognize yourself in one (or more) of my stories (and/or facts, characters, names, conversations, conclusions, results, places, interpretations, chronology, times, gender, conflicts, financial interests, solutions, morals, clients, counterparties or memories), then I can reassure you: it is really not about you. If there is any similarity at all, it is absolutely coincidental.

Bel