Algemene Voorwaarden Lumen Advocaat en Mediator

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige opdrachten,
tenzij voorafgaande aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
De werkzaamheden als advocaat zal ik uitvoeren volgens de gedragsregels van de Nederlandse
Orde van Advocaten en als mediator zijn de gedragsregels van de NfM van toepassing.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht ex art 7:400 BW komt tot stand tussen jou als opdrachtgever en
Lumen Advocaat en Mediator als opdrachtnemer waarbij de toepassing van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten. In elke overeenkomst is Lumen Advocaat en
Mediator de opdrachtnemer en ben jij of de rechtspersoon waarvoor je optreedt, de opdrachtgever.
Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn jullie beiden hoofdelijk
aansprakelijk om de verplichtingen na te komen.

Voor het starten van mijn werkzaamheden heb ik een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig
of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. De kopie zal ik gebruiken om jouw gegevens te
noteren, maar zal ik niet bewaren.

Inspanningsverplichting

Lumen Advocaat en Mediator zal zich tot het uiterste inspannen om de verstrekte opdracht tot het
door jou gewenste resultaat te brengen. Maar ik kan geen garantie geven over het te behalen
resultaat. Al mijn diensten, zowel als advocaat en als MfN registermediator worden daarmee
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.

Ik kan je alleen maar goed helpen als je mij op tijd en volledig alle voor het uitvoeren van de
opdracht benodigde informatie en stukken verstrekt. Hieronder valt bijvoorbeeld (maar is niet
beperkt tot) correspondentie en gerechtelijke en andere officiële stukken. Doe je dat niet of niet
volledig dan kan Lumen Advocaat en Mediator geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de
daaruit voortvloeiende gevolgen.

Inschakelen derden

Lumen Advocaat en Mediator behoudt zich het recht voor om, indien dit nodig is, de opdracht
helemaal of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal ik je
hierover van te voren informeren. Mijn algemene voorwaarden zullen voor jou dan ook voor de
diensten van deze derden gelden. De kosten hiervoor worden zonder toeslag aan jou doorberekend
en deze kosten ben jij verplicht te betalen.

Looptijd van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, of tot op het moment dat de
werkzaamheden zijn afgerond, of voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het
verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of eerder bij een tussentijdse schriftelijke beëindiging.

De opdracht voor onbepaalde tijd kan zowel door jou als door mij per aangetekende brief worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling en opschorting werkzaamheden

Mijn facturen moeten binnen 14 dagen na dagtekening aan mij zijn betaald. Voordat ik begin met
mijn werkzaamheden, moet je een voorschot van Euro 500,00 betalen. Ik start met mijn werkzaamheden zodra ik het voorschot heb ontvangen. Als je niet op tijd betaalt, dan ben je wel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuur. De voorschotnota wordt verrekend met de eindnota.

Echtscheidingsmediation

Voor echtscheidingsmediation geldt dat beide partijen ieder afzonderlijk een voorschot van Euro 500,00 moeten betalen (€ 1000 in totaal dus). Ik start met mijn werkzaamheden zodra ik beide voorschotten heb ontvangen. Beide partijen zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de gehele factuur, zelfs indien partijen onderling een andere afspraak hebben gemaakt.

Iedere maand zal ik vervolgens mijn gewerkte uren declareren. Voordat ik het echtscheidingsverzoekschrift bij de Rechtbank zal indienen, moeten alle openstaande facturen volledig aan mij zijn betaald. Indien ik werk op basis van uurtarief, zijn jullie nog wel verplicht om mijn werkzaamheden te betalen die ik moet uitvoeren na het indienen van het verzoekschrift.

Indien wij een all-in bedrag zijn overeengekomen, zal ik binnen een maand na het versturen van het voorschot het volledige restantbedrag in rekening brengen. Dit bedrag dient binnen 14 dagen te worden betaald. Voordat ik het echtscheidingsverzoekschrift bij de Rechtbank zal indienen, moet het overeengekomen all-in bedrag volledig aan mij zijn betaald. Mochten de daadwerkelijke mediation uren de overeengekomen maximum-uren overschrijden, dan zijn jullie ook de betaling van deze extra uren op dit moment verschuldigd. Pas na de ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag, zal ik overgaan tot indiening van het echtscheidingsverzoekschrift.

Indien wij een totaalbedrag afspreken, dan zijn jullie verplicht dit bedrag volledig te voldoen, zelfs indien jullie op enig moment toch zouden besluiten om niet door te gaan met de echtscheiding.

Uurtarief

Voor mijn werkzaamheden als advocaat reken ik een uurtarief Euro 180,00 exclusief 21% BTW (€217,80 per uur). Ik reken Euro 160,00 exclusief 21% BTW (€193,60) per uur voor mijn werkzaamheden als MfN-mediator. Hierbij reken ik echter geen kantoorkosten. Wel breng ik iedere maand mijn werkzaamheden (en eventuele extra kosten zoals bijvoorbeeld kosten griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) in rekening, ook als de opdracht nog loopt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, ben je direct in verzuim en breng ik de wettelijke rente in rekening (in 2020 is dit 2% voor particulieren en 8% voor zakelijke opdrachtgevers).

Als een factuur na 30 dagen nog niet is betaald, dan schort ik mijn werkzaamheden op met inachtneming van artikel 14 lid 3 van de gedragsregels advocatuur. Hierbij zal ik de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mocht jij daaruit schade lijden, dan zal ik hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

Mocht je na 30 dagen nog niet hebben betaald, dan zal ik invorderingsmaatregelen moeten nemen. Dan zul je naast de hoofdsom en de wettelijke rente, ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ik in verband met de invordering heb gemaakt moeten vergoeden, met een minimum van € 25,-.

Het uurtarief zal ik ieder jaar per 1 januari vaststellen. Dat kan betekenen dat ook tijdens de duur van de opdracht mijn uurtarief per 1 januari zal wijzigen. Als de opdrachtgever een rechtspersoon is, dan is ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk.

Ik kan als advocaat geen derdengelden ontvangen, omdat ik geen stichting derdengelden ter beschikking heb (zie hiervoor artikel 7.4 Verordening op de advocatuur). Betalingen dienen te geschieden op de Bunq kantoorrekening.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen altijd de overeenkomst eenzijdig beëindigen, maar dat moet dan wel
schriftelijk gebeuren. Lumen Advocaat en Mediator houdt wel recht op betaling van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden en eventuele na werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Lumen Advocaat en Mediator heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht
gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De werkzaamheden als MfN
geregistreerd mediator vallen ook hieronder.

De aansprakelijkheid van Lumen Advocaat en Mediator is in haar totaliteit steeds beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voor mijn
rekening komt.

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door mij afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal
€ 500.000,- per schadegeval en maximaal € 1.000.000,- per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Jij moet wel aan al jouw (financiële) verplichtingen ten opzichte van mij hebben voldaan.

Indien er – om welke reden dan ook – onverhoopt geen uitkering plaatsvindt op basis van mijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheid wel vaststaat, dan is mijn
aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening
gebrachte bedrag, exclusief omzetbelasting, tot een maximum van € 2.000,- (tweeduizend euro).
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, die ik heb ingeschakeld. Dit
geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van o.a. gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Jij vrijwaart mij voor aanspraken van derden, behalve als er sprake zou zijn van opzet of grove
schuld. Je kunt mij alleen schriftelijk aansprakelijk stellen binnen 365 dagen nadat jij bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert. Daarna vervalt
deze mogelijkheid.

Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast wordt
elke aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die ontstaat als jij mij onvoldoende of onjuiste
informatie geeft

Bewaartermijn

Ik zal jouw dossier 5 jaar na sluiting bewaren, waarna ik het zal vernietigen. Voordat ik het dossier
ga sluiten en archivering kun je de originele documenten altijd bij mij ophalen. Jij kunt hieraan
echter geen rechten ontlenen en blijft zelf verantwoordelijk voor het opvragen van eventuele
originele stukken in het dossier.

Indien jij stukken opvraagt nadat jouw dossier is gearchiveerd, dan zal ik hiervoor € 25,00 exclusief
BTW aan kosten in rekening brengen.

Privacy

Ik verwerk bij de behandeling van jouw zaak een aantal persoonsgegevens ten behoeve van de
kantooradministratie. Ik zal dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. Ik zal geen gegevens
aan derden verstrekken, tenzij ik hiertoe verplicht ben op grond van de wet, een rechterlijke of
arbitrale uitspraak of een bindend advies.

Door mij opdracht te geven je bij te staan ga je akkoord met elektronische gegevensuitwisseling
(internet en e-mail) en realiseer je je dat ondanks alle door kantoor in acht genomen
veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven
kan worden.

Toepasselijkheid Klachtenregeling & Geschillencommissie Advocatuur

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Ik zal mijn uiterste best doen om je zo goed
mogelijk van dienst te zijn. En bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid
en deskundigheid in acht nemen. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over mijn
dienstverlening.

Eerst zul je hierover contact met mij moeten opnemen en schriftelijk (per mail of per post)
aangeven waarover je klaagt. De klacht zal intern eerst door mijzelf worden beoordeeld. Ik zal als
klachtfunctionaris mijn uiterste best doen alsnog een passende oplossing te vinden. Mijn kantoorklachtenregeling Lumen Advocaat en Mediator is hier te vinden.

Als wij onverhoopt niet tot een oplossing zouden kunnen komen, dan kun je je wenden tot
Rechtbank Utrecht volgens de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van
Advocaten.

Call Now ButtonBel